ตอบคำถาม หนี้สูญคืออะไร


หนี้ที่ไม่สามารถจะได้เงินคืนเต็มจำนวน ครึ่งจำนวน กลายเป็นหนี้ที่สูญหาย สูญเปล่า