สินเชื่อนิติบุคคล


สินเชื่อนิติบุคคล หรือ สินเชื่อสำหรับการประกอบธุรกิจ

สินเชื่อ มีด้วยกันหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินสด สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งสินเชื่อทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสินเชื่อที่มีลักษณะในการนำไปใช้ที่แตกต่างกันไป

นิติบุคคลคือใคร

นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อให้มีความสามารถ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แม้ว่านิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ก็ไม่สามารถกระทำการเหมือนกับบุคคลธรรมดาได้ทุกเรื่อง เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลสมมติที่ไม่มีชีวิต ร่างกาย และสติปัญญาเหมือนกับบุคคลธรรมดา ดังนั้นนิติบุคคลจึงต้องมี “ผู้แทนนิติบุคคล” เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคล

ใครบ้างคือนิติบุคคล

นิติบุคคลแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  • นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน สมาคม และมูลนิธิ
  • นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมหาชนอื่นๆ ได้แก่ วัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน เป็นต้น

สินเชื่อนิติบุคคลคืออะไร

จากความหมายของคำว่า นิติบุคคล ที่ได้กล่าวไปด้านบนจะทำให้เรารู้ความหมายของ สินเชื่อนิติบุคคล ได้ว่า สินเชื่อนิติบุคคล เป็นสินเชื่อสำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ และยังรวมไปถึง กระทรวง ทบวง กรม โดยสินเชื่อประเภทนี้ คือ สินเชื่อที่ทางนิติบุคคลจะมากู้ยืมเพื่อนำไปใช้สำหรับการประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น

  • การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อนำไปลงทุนทำธุรกิจใหม่
  • การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อนำเงินไปหมุนเวียน ขยาย ปรับปรุงกิจการ
  • การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อ Refinance ทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ เป็นต้น

โดยในการขอกู้ยืมเราต้องมาพิจารณาอีกทีว่าธุรกิจของเราเป็นแบบขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพราะทั้งสองสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการขอสินเชื่อได้เหมือนกัน

เอกสารทั่วไปที่จะนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ

สำหรับการขอสินเชื่อนิติบุคคล เอกสารที่จำเป็นในการยืมขอ คือ

เอกสารเกี่ยวกับกิจการ เช่น - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หุ้นส่วน พร้อม วัตถุประสงค์ของบริษัท - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) - ใบทะเบียนการค้า และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

เอกสารทางการเงิน เช่น - งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (งบส่งสรรพากร) - สเตทเม้นทธนาคารทบัญชีออมทรัพย์บัญชีกระแส รายวัน บัญชีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (โอดี.) ย้อนหลัง 12 เดือน - เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภท เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจํานอง

เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น - ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 *ถ้ามี) ใบ อ.ย. ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม - สําเนายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ยอนหลัง 12 เดือน - ข้อมูลประวัติกิจการ (Profile) - โครงสร้างองค์กร และประวัติผู้บริหาร - รายละเอียดสินค้าและบริการ - รายละเอียดรายได้หรือยอดขายเป็นรายเดือน - รายชื่อลูกค้ารายใหญ่ 5-10 ราย - ข้อมูลต้นทุนผลผลิต/ต้นทุนขาย - ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร