รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อนิติบุคคล


สินเชื่อนิติบุคคล หรือ สินเชื่อสำหรับการประกอบธุรกิจ

สินเชื่อ มีด้วยกันหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินสด **สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งสินเชื่อทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสินเชื่อที่มีลักษณะในการนำไปใช้ที่แตกต่างกันไป

นิติบุคคลคือใคร นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อให้มีความสามารถ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แม้ว่านิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ก็ไม่สามารถกระทำการเหมือนกับบุคคลธรรมดาได้ทุกเรื่อง เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลสมมติที่ไม่มีชีวิต ร่างกาย และสติปัญญาเหมือนกับบุคคลธรรมดา ดังนั้นนิติบุคคลจึงต้องมี “ผู้แทนนิติบุคคล” เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคล

ใครบ้างคือนิติบุคคล

นิติบุคคลแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

 • นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน สมาคม และมูลนิธิ
 • นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมหาชนอื่นๆ ได้แก่ วัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน เป็นต้น

สินเชื่อนิติบุคคลคืออะไร

จากความหมายของคำว่า นิติบุคคล ที่ได้กล่าวไปด้านบนจะทำให้เรารู้ความหมายของ สินเชื่อนิติบุคคล ได้ว่า สินเชื่อนิติบุคคล เป็นสินเชื่อสำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ และยังรวมไปถึง กระทรวง ทบวง กรม โดยสินเชื่อประเภทนี้ คือ สินเชื่อที่ทางนิติบุคคลจะมากู้ยืมเพื่อนำไปใช้สำหรับการประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

 • การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อนำไปลงทุนทำธุรกิจใหม่
 • การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อนำเงินไปหมุนเวียน ขยาย ปรับปรุงกิจการ
 • การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อ Refinance ทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ เป็นต้น

โดยในการขอกู้ยืมเราต้องมาพิจารณาอีกทีว่าธุรกิจของเราเป็นแบบขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพราะทั้งสองสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการขอสินเชื่อได้เหมือนกัน

เอกสารเกี่ยวกับกิจการ เช่น

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หุ้นส่วน พร้อม วัตถุประสงค์ของบริษัท
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ใบทะเบียนการค้า และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

เอกสารทางการเงิน เช่น

 • งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (งบส่งสรรพากร)
 • สเตทเม้นทธนาคารทบัญชีออมทรัพย์บัญชีกระแส รายวัน บัญชีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (โอดี.) ย้อนหลัง 12 เดือน
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภท เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจํานอง

เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 *ถ้ามี) ใบ อ.ย. ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • สําเนายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ยอนหลัง 12 เดือน
 • ข้อมูลประวัติกิจการ (Profile)
 • โครงสร้างองค์กร และประวัติผู้บริหาร
 • รายละเอียดสินค้าและบริการ
 • รายละเอียดรายได้หรือยอดขายเป็นรายเดือน
 • รายชื่อลูกค้ารายใหญ่ 5-10 ราย
 • ข้อมูลต้นทุนผลผลิต/ต้นทุนขาย
 • ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สนใจสมัครสินเชื่อได้ที่ https://rabbitfinance.com/loan