รายละเอียดของสินเชื่อเพื่อธุรกิจ


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หมายถึง สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ นำไปใช้ในบริษัทหรือองค์กร เช่น ซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร หรือนำไปปรับปรุงตกแต่งสำนักงานใหม่