รายละเอียดของสินเชื่อเพื่อธุรกิจ


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หมายถึง สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ นำไปใช้ในบริษัทหรือองค์กร เช่น ซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร หรือนำไปปรับปรุงตกแต่งสำนักงานใหม่

อาจกล่าวได้ว่า *สินเชื่อเพื่อธุรกิจ* เป็นสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการเพื่อนำไปใช้พัฒนาบริษัทหรือองค์กรของตน โดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบกิจการเล็ก และกิจการขนาดใหญ่ เช่น สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการนำเข้า/ส่งออก เป็นต้น

โดยองค์ประกอบที่ธนาคารจะใช้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจมีหลากหลายประการดังนี้

  1. จำนวนเงินที่ต้องการกู้ คือ จำนวนเงินที่ผู้ประกอบการยื่นขอกับทางธนาคาร ไม่ควรไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปกว่ารายได้และความสามารถของกิจการ

  2. มูลค่าของหลักประกัน คือ หลักประกันหากผู้ประกอบการไม่สามารถใช้เงินคืนตามสัญญาที่ทำไว้ โดยหลักประกันซึ่งธนาคารมักจะยอมรับก็คือที่ดินหรือสถานที่ประกอบการ

  3. ระยะเวลาในการชำระหนี้ คือ ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการจะชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร อาจต้องเทียบกันจำนวนเงินที่ต้องการกู้ว่าขอไปเท่าไร

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

  1. อัตราดอกเบี้ยธนาคาร คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะได้รับจากการให้ผู้ประกอบการกู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญมากสำหรับทางธนาคาร

  2. จำนวนเงินที่ต้องชำระคืนต่อเดือน คือ เงินที่ผู้ประกอบการจะต้องชำระคืนธนาคารต่อเดือน ซึ่งธนาคารอาจนำมาใช้หมุนเวียนภายในธนาคาร

  3. รายได้สุทธิเฉลี่ยของกิจการต่อเดือน คือ รายได้สุทธิเฉลี่ยในกิจการของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นข้อที่สำคัญที่สุดในทุกข้อที่กล่าวมา เนื่องจากจะสามารถช่วยให้ธนาคารเห็นภาพได้ว่าผู้ประกอบการมีกำลังในการจ่ายคืนธนาคาร มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน

ทั้งนี้ การพิจารณาของธนาคารอาจขึ้นอยู่กับ***ความสัมพันธ์และขนาดธุรกิจ*** เช่น ธุรกิจใหม่ ๆ อาจไม่สามารถกู้เงิน หรือขอระยะเวลาในการชำระหนี้นาน ๆ แต่ธุรกิจที่อยู่ยืนยาวมานาน และอาจมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับทางธนาคาร ก็จะได้รับสิทธิในการกู้เงินจำนวนมากกว่า ระยะเวลาชำระหนี้ยาวนานกว่า เป็นต้น