คุณสมบัติสำหรับใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อบุคคล


สถาบันการเงินและธนาคารจะมีเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญ

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและสามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี
 • ถึงเวลาครบกำหนดชำระหนี้แล้วผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ

ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร

คุณสามารถยืนคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่ท่านสะดวกที่สุดให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นของคุณ โดยดูจากรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร

ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ

ทางเจ้าหน้าที่จะส่งคำขอสินเชื่อของคุณไปยังศูนย์สินเชื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อพิจารณาโดยพิจารณาจาก

 • วัตถุประสงค์การขอ
 • คุณสมบัติผู้กู้
 • ความสามารถในการผ่อนชำระ
 • ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

ซึ่งหลังจากการยื่นคำขอทางเจ้าหน้าที่จะส่งเจ้าหน้าที่ประเมินเข้าไปประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ขอสินเชื่อภายใน 7 วัน

เอกสารในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมรส
 • สำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

ในกรณีขอนิติบุคคลเจ้าหน้าที่อาจขอสำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่ม

เอกสารที่เกี่ยวกับรายได้

เป็นเอกสารที่คุณจะต้องใช้ยื่นประกอบกับการพิจารณาปล่อยสินเชื่อจากทางธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีใบรับรองเงินเดือนหรือหลักฐานการรับ-จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง

ผู้มีรายได้อิสระ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบัญชีเงินฝากของกิจการหรือของผู้กู้

นิติบุคคล จะต้องเตรียมสำเนาการเงินปีล่าสุดและย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมไปถึงสำเนาแสดงการเสียภาษี แผนที่แสดงที่ตั้ง

นอกจากนี้ทางธนาคารอาจจะเรียกเอกสารอื่นๆ อาทิ สำเนาสัญญาซื้อขายหรือมัดจำและสำเนาแสดงโฉนดที่ดินเพื่อช่วยในการพิจารณาสินเชื่อของคุณให้ผ่านง่ายยิ่งขึ้น

การค้ำประกันและหลักประกัน

การค้ำประกันและหลักประกันคือสิ่งที่ผู้ขอกู้จำเป็นต้องมีเพื่อป้องกันการสูญเสียและหนี้สูญ เนื่องจากการผิดชำระหนี้หรือไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ตามวัน เวลา ที่ตกลงไว้

ซึ่งธนาคารก็จะยึดทรัพย์ส่วนนี้เพื่อขายทอดตลาดและนำเงินทีไ่้ดมาโปะหนี้ของ ผู้ขอสินเชื่อต่อไป สำหรับหลักทรัพย์ที่นิยมนำมาวาง ประกอบด้วย

 • เงินฝาก
 • พันธบัตรธนาคาร
 • หุ้นกู้
 • อสังหาริมทรัพย์

ดังนั้นผู้ที่ขอกู้ควรมีรายได้ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมทั้งสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามวัน เวลาที่ได้ตกลงกับทางเจ้าหน้าไว้ เพื่อให้ทางธนาคารให้ สินเชื่อ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สนใจรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitfinance.com/loan/personalloan