คุณสมบัติสำหรับใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อบุคคล


สถาบันการเงินและธนาคารจะมีเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญ