รายการเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ คือ เอกสารข้อมูลหรือหลักฐานของผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครสินเชื่อที่รวบรวมเพื่อยื่นแก่ธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมพิจารณา

โดยเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ นั้นมีความต้องการเอกสารที่อาจแตกต่างกันไปบ้าง ตามประเภทของสินเชื่อหรือตัวผู้ยื่นขอสินเชื่อ แต่หลัก ๆ โดยทั่วไปจะมีสองอย่างคือ เอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารแสดงรายได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงตัวตน ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพและความสามารถที่จะจ่ายเงินคืนให้กับสถาบันการเงินได้

###เอกสารยืนยันตัวตน###

หมายถึง เอกสารที่ยืนยันความเป็นตัวตนของคุณ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนบ้าน เป็นต้น

###เอกสารแสดงรายได้###

หมายถึง เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและกำลังในการชำระหนี้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง Bank Statement หรือใบรายการแสดงภาษีรายได้ส่วนบุคคล เป็นต้น

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ทว่าการขอสินเชื่อบางประเภทอาจจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เช่น สินเชื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัย จะต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์ แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน หรือ สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง) เป็นต้น

ดังนั้นเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อที่ควรจะมีทุกครั้งไม่ว่าจะไปสมัครสินเชื่อประเภทไหนก็ควรจะมีดังนี้

  1. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาในอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส (หากมี)
  5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ทุกใบ)

ทว่าท่านควรจะ***ศึกษา***ก่อนที่จะไปถึงธนาคารเสียก่อน ว่ามีความประสงค์จะสมัครสินเชื่อแบบใด ต้องใช้เอกสารใดบ้าง มีค่าธรรมเนียม และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเท่าไร เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการยืนเรื่องขอสินเชื่อ และทำให้การยืนเรื่องของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นนั้นเอง

สนใจสมัครสินเชื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี https://rabbitfinance.com/loan