รายการเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ คือ เอกสารข้อมูลหรือหลักฐานของผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครสินเชื่อที่รวบรวมเพื่อยื่นแก่ธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมพิจารณา