รายละเอียดหลักสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ


หลักการพิจารณาในการขอสินเชื่อของธนาคาร

การที่เราจะไป ขอสินเชื่อ จากทางธนาคารได้ ในทุกครั้งธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาคุณสมบัติต่างๆของผู้ขอทุกราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะได้รับการชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยหลักการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่ จะพิจารณา คือ

สิ่งแรกที่ทางธนาคารจะพิจารณาก็คือ ลักษณะ คุณสมบัติของบุคคล ตลอดจนความตั้งใจจริงและความน่าเชื่อถือที่จะชำระคืนหนี้ โดยทางธนาคารอาจจะดูได้จากฐานะหน้าที่การงาน การศึกษา ประสบการณ์ หรือ ประวัติการชำระหนี้เดิม เป็นต้น

ในส่วนนี้ทางธนาคารพิจารณาจากศักยภาพในการทำกำไรหรือความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และพิจารณากระแสเงินสดของกิจการว่ามีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ ตลอดจนอาจพิจารณาแหล่งเงินทุนสำรองของกิจการ แต่หากเป็นการกู้เพื่อการบริโภค เช่น กู้สินเชื่อบ้านเพื่ออยู่อาศัย การซื้อรถยนต์ ก็ต้องพิจารณาจากขนาดและความมั่นคงของกระแสรายได้ของผู้กู้ โดยอาจดูจากลักษณะการประกอบอาชีพ

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

จริงๆแล้วก่อนที่จะไปกู้โดยปกติแล้วผู้กู้ต้องมีเงินทุนส่วนตัวมาลงทุนด้วย หรือมีกำไรสะสมมาจากการประกอบธุรกิจมาลงทุน ซึ่งทางธนาคารพิจารณาว่าเงินส่วนที่ขอกู้เป็นสัดส่วนเท่าใดต่อเงินส่วนที่ลูกหนี้เป็นเจ้าของเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะนำเงินทุนหรือนำกำไรมาลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจแต่ละประเภท ควรจะมีสัดส่วนระหว่างเงินทุนกับหนี้สินเท่าไหร่

ธนาคารจะพิจารณาหาหลักประกัน เพื่อที่ว่าหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็จะมีหลักประกันมาชำระให้แทน ซึ่งโดยปกติมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่กู้จริง

เป็นการมุ่งพิจารณาที่วัตถุประสงค์ของการนำเงินกู้ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น การขอเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจหรือผ่อนบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการ เช่น ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ วัฏจักรทางเศรษฐกิจ สภาวะตลาด การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธการตลาด และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทางธนาคารจะนำมาใช้พิจารณาสินเชื่อ ไม่ว่าสินเชื่อที่เราขอจะเป็นสินเชื่อประเภทไหนก็ตาม

สนใจรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม ได้ที่นี่ https://rabbitfinance.com/loan