รายละเอียดของสินเชื่อเพื่อการศึกษา


การศึกษาทำให้คนมีความรู้ ดังนั้น การศึกษาจึงสำคัญ ถ้ามีทุนสำรองเรื่องเรียนก็คงจะไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้ามีปัญหาขัดสนเรื่องเงิน ความรู้ที่ได้คงไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่สินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กไทยยังมีอยู่จริง