รายละเอียดของสินเชื่อเพื่อการศึกษา


การศึกษาทำให้คนมีความรู้ ดังนั้น การศึกษาจึงสำคัญ ถ้ามีทุนสำรองเรื่องเรียนก็คงจะไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้ามีปัญหาขัดสนเรื่องเงิน ความรู้ที่ได้คงไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่สินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กไทยยังมีอยู่จริง

ไม่ว่าจะเปิดเทอมที่พ่อหรือแม่วิ่งโร่เข้าโรงรับจำนำ เพื่อหาเงินก้อนมาใช้จ่ายในเวลานั้น อย่างค่าเทอม ค่าเสื้อผ้าใหม่ ค่าหนังสือ ค่ากระเป๋า ฯลฯ เลยทำให้เงินเป็นปัจจัยหลัก แต่เงินที่ไม่เพียงพอทำให้เรื่องเรียนอาจจะต้องสะดุดแน่ๆ แต่สินเชื่อเพื่อการศึกษาจะเป็นทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้

ถ้านักเรียนมัธยมก็คงจะไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ หรือมหาวิทยาลัย สินเชื่อเพื่อการศึกษาของสถาบันการเงินส่วนใหญ่อยู่ที่ระยะเวลา 10 ปีซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้ มีดังนี้

  • เป็นบิดา มาดรา ผู้ปกรอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้ว และต้องการศึกษาต่อ
  • มีรายได้แน่นอน มีงานเป็นหลักแหล่ง หรือธุรกิจส่วนตัว
  • บรรลุนิติภาวะ อายุของผู้กู้ และระยเวลาในการกู้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
  • ไม่มีประวัติเสียเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
  • มีใบรับรองการเป็นนักศึกษา หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษา
  • หลักฐานที่ระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงิน

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ซึ่งมีหลากหลายสถาบันที่เปิดให้บริการพ่อแม่ หรือผู้ปกครองขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้ลูกหลาน โดยธนาคาร Citi Bank เองก็มีสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถใช้เงินตรงนี้ไปเรียนต่อได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เป็นกองทุนหมุนเวียนของรัฐบาลไทยที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยบุคคลที่จบการศึกษาและได้ใช้ทุนตรงนี้ เมื่อมีรายได้เป็นของตัวเองต้องผ่อนชำระหนี้คืนให้กับ กยศ. ด้วย เพราะว่าบุคคลที่จะขอรุ่นต่อๆ ไปจะได้โอกาสทางการศึกษาเหมือนตนเองบ้าง

อย่างไรก็ดี สินเชื่อเพื่อการศึกษามีวิธีขอ หรือมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก อยู่ที่พ่อแม่เองแล้วละว่าต้องการใช้สินเชื่อเพื่อการศึกษาแบบใดที่จะเหมาะสมกับสภาพการเงินในครอบครัวมากที่สุด