กู้เงินกับ นาโนไฟแนนซ์ ช่องทางกู้เงินของผู้มีรายได้น้อย


นาโนไฟแนนซ์คืออะไร การกู้เงินทางเลือกใหม่สำหรับคนรายได้ต่ำ

เรื่องของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เป็นสินเชื่อที่ทางภาครัฐได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนรายย่อยผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ต้องการใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพ **แต่ไม่สามารถเข้าถึง ระบบสินเชื่อที่มีในสถาบันการเงินได้ เพราะไม่มี เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นแหล่งที่มาของรายได้ และไม่มีทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน

ซึ่งถ้าหากประสบปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงและอาจได้รับการปฏิบัติที่เสียเปรียบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือประสบปัญหาการมีภาระหนี้เกินตัวจนแบกรับภาระไม่ไหว

ดังนั้น สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ประชาชนรายย่อยมีเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดจากการไปกู้ยืมหนี้นอกระบบมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ใครมีสิทธิปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ผู้ที่สามารถจะทำการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์, บริษัทเงินทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ถ้าหากธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนต้องการให้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ก็สามารถดำเนินการได้เลย

แต่ถ้าหากเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนก็จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียก่อน จึงจะสามารถประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ โดยจะต้องจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และต้องมีอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 7 เท่า

เอกสารยื่นขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ประชาชนคนใดที่สนใจจะขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สามารถดำเนินการโดยการยื่นเอกสารดังนี้

· คำขอสินเชื่อ

· สำเนาบัตรประชาชน

· สำเนาทะเบียนบ้าน

โดยการนำเอกสารที่เตรียมมาดังที่กล่าวไปข้างต้น ไปยื่นให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อให้บริษัทพิจารณา ซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ก็จะดูในเรื่องของรายได้และความสามารถในการชำระหนี้คืนเป็นหลัก จำนวนเงินที่จะให้กู้ยืมต่อราย สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่คิด รวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะอยู่ที่ ไม่เกิน 36%ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม https://rabbitfinance.com/loan