เอกสารสมัครสินเชื่อ รายการเดินบัญชีธนาคาร


บันทึกความเคลื่อนไหวในบัญชี ทั้งการฝากเข้าและถอนออก