รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทุนกับการเล่นหุ้น


ตราสารทุน เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ