ขั้นตอนการค้ำประกันและหลักประกันภัย


การค้ำประกันคือ การที่ลูกหนี้ทำสัญญากับเจ้าหนี้ ว่าถ้าหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้ชำระหนี้นั้นให้