เลือกกลุ่มอาชีพของผู้เอาประกัน

การแบ่งกลุ่มผู้เอาประกันภัยตามลักษณะของลักษณะงาน

กลุ่ม A ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่น้อยที่สุด
มีอาชีพหรือมีหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ พนักงานธนาคาร แม่บ้าน
ข้าราชการ ครู อาจารย์ เภสัชกร นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

กลุ่ม B ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง
มีอาชีพที่ต้องทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ หรือกึ่ง
อาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา
เช่น วิศวกร ทนายความ ผู้พิพากษา สถาปนิก แคดดี้ แพทย์ พยาบาล หัวหน้าช่าง พนักงานขาย พระสงฆ์ เป็นต้น