การคุ้มครองอื่นๆ ของประกันเดินทางที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ


ประกันเดินทางไม่ได้ให้การคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพียงเท่านั้น หากแต่ว่ายังให้การคุ้มครองในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย