การคุ้มครองอื่นๆ ของประกันเดินทางที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ


ประกันเดินทางไม่ได้ให้การคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพียงเท่านั้น หากแต่ว่ายังให้การคุ้มครองในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า ประกันการเดินทางให้ความคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุขณะเดินทางเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วประกันการเดินทางยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมที่มอบสิทธิและผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันอีกมากมาย ซึ่งความคุ้มครองเพิ่มเติมจะพบมากใน**ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ดังนี้

ความคุ้มครองเพิ่มเติมในการประกันการเดินทางมีอะไรบ้าง?

หากผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายรายวันให้ผู้เอาประกัน เฉพาะในกรณีที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (INPATIENT DEPARTMENT หรือ IPD) เท่านั้น

เมื่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สิน เช่น เงินสด หรือเอกสารการเดินทางในกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือถูกขโมยระหว่างการเดินทาง ให้ผู้เอาประกันไปแจ้งความและนำหลักฐานการแจ้งความมายืนยันกับทางบริษัท เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยจากบริษัท แต่จะได้รับไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

หากเกิดความผิดพลาดของการสายการบินในการลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร โดยเฉพาะเรื่องความล่าช้ายังมีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ซื้อประกันการเดินทาง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า หรือของใช้ใหม่ที่จำเป็น

บริษัทประกันจะมอบเงินชดเชยค่าเสียหายนี้ให้ โดยที่ผู้เอาประกันจะต้องเก็บใบเสร็จและขอหนังสือรับรองจากทางสายการบินมาใช้ประกอบในการยืนยันกับบริษัท แต่จะชดเชยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงเท่านั้น

[rabbitads slug=12692]

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยทุก ๆ 12 ชั่วโมง หากเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน ในกรณีที่สายการบินเลื่อนเวลาการเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จากกำหนดการเดินทางเดิม

บริษัทประกันภัยจะเข้าช่วยเหลือค่าใช้จ่าย และติดต่อดำเนินเรื่องในการพาคุณกลับประเทศ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัย ตัวอย่างเช่น การก่อการร้ายหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

หากผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง กรมธรรม์จะเข้ามาจัดการและให้ความช่วยเหลือเรื่องการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกกลับประเทศ ในส่วนของการชดเชยค่าเสียหายจากการเสียชีวิต

ผู้รับประโยชน์จากการทำประกันภัยสามารถมาติดต่อดำเนินเรื่อง เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ โดยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที่หลังจากผู้ทำประกันการเดินทางเสียชีวิต และเตรียมเอกสารในการยื่นประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทร้องขอ

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางและส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกจนได้รับการบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย จนทำให้คุณต้องรับผิดชอบในแง่ของกฎหมาย ทางกรมธรรม์จะเข้ามาช่วยเหลือบุคคลภายนอกแทน แต่อุบัติเหตุในที่นี้ไม่รวมในกรณีที่เกิดจาการใช้ยานพาหนะ

ในกรณีนี้ถือว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยมาก แต่หากเกิดขึ้นแล้วทางกรมธรรม์จะจ่ายค่าชดเชยให้ทุก ๆ 24 ชั่วโมง ขณะถูกปล้นในระหว่างการเดินทาง

เมื่อรู้ถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมและสิทธิผลประโยชน์ในการ ซื้อประกันการเดินทาง คงทำให้หลายคนเห็นความจำเป็น ความคุ้มค่าในการทำประกันการเดินทางและยังทำให้คุณหมดความกังวลกับสิ่งที่ไม่คาดฝันในการเดินทางได้อีกด้วย