ขั้นตอนการขอยกเลิกประกันการเดินทาง


หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนประกันภัยการเดินทาง เอกสารที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง?

นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ บุคคลทั่วไปที่ต้องเดินทางแทบจะตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองหากคุณต้องเดินทาง คุณมักเลือก ซื้อประกันภัยการเดินทาง เพื่อตอบสนองในเรื่องของความคุ้มครอง ความสบายใจและความไร้กังวลเมื่อต้องเดินทางไปที่ใดที่หนึ่ง

และเมื่อคุณตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางไปแล้วแต่จู่ๆ ก็เกิดปัญหาขึ้น อาจเป็นปัญหาที่ทำให้คุณต้องเลื่อนวันเดินทางออกไป หรือยกเลิกการเดินทางขึ้นมาอย่างกระทันหัน รวมทั้งในกรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ที่ทําให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้ และนั่นทำให้คุณอยากยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้

ขอยกเลิกประกันการเดินทางได้หรือไม่?

สามารถทำการยกเลิกประกันภัยการเดินทางได้ อย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง ซึ่งจะใช้เอกสารขอยกเลิก ดังนี้

 • แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์

 • สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นและระบุเหตุผลในการขอยกเลิก

 • จดหมายปฎิเสธ การออกวีซ่า หรือตราประทับปฏิเสธการออกวีซ่าบนหนังสือเดินทาง (กรณียกเลิกเนื่องจากขอวีซ่าไม่ผ่าน)

 • สําเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการให้ คืนเบี้ยโดยการโอนเงิน)

 • กรณียกเลิกกรมธรรม์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าอากร

 • กรณียกเลิกกรมธรรม์เกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าภาษีและอากร

(ภายหลังจากที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง การประกันภัยชนิดนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย)

[rabbitads slug=12692]

สามารถทำได้ โดยต้องดําเนินการก่อนกรมธรรม์มีผลคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน ให้ทําการขอยกเลิกประกันเดินทางชุดเก่า และออกกรมธรรม์ใหม่ทดแทน ซึ่งจะใช้เอกสารขอยกเลิก ดังนี้

 • แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์

 • สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นและระบุเหตุผลในการขอยกเลิก

 • สําเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการให้ คืนเบี้ยโดยการโอนเงิน)

 • กรณียกเลิกกรมธรรม์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าอากร

 • กรณียกเลิกกรมธรรม์เกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าภาษีและอากร

(ภายหลังจากที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง การประกันภัยชนิดนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ และบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย)

สามารถทำได้ โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันสําหรับเงินมัดจําค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า หรือค่าที่พักที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปล่วงหน้า (สําหรับกรมธรรม์ที่ซื้อก่อนวันที่จะออกเดินทางอย่างน้อย 7 วันและมีการบอกยกเลิกการเดินทางซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันก่อนวันออกเดินทาง)