วิธีเคลมประกันการเดินทาง


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือสิ่งที่เราคาดหวังกับการทำประกันการเดินทาง เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการเรียกร้องสินไหมทดแทนกันไว้สักหน่อย

วิธีเคลมประกันการเดินทาง คือขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินชดเชย เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ, การได้รับบาดเจ็บ, การสูญสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต

รวมไปถึงการสูญเสียกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง, การยกเลิก หรือการหยุดชะงักของการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้าของเที่ยวบิน, การสูญเสียเงินส่วนตัว และเอกสารการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศ, การส่งศพหรือกระดูกหากผู้เอาประกันเสียชีวิต และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้งนี้ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัท ประกันภัยการเดินทาง ของคุณ

วิธีเคลมประกันการเดินทางสามารถทำได้หลากหลายวิธีคือ การติดต่อผ่านนายหน้าเจ้าของประกันภัยการเดินทาง, การส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัท, หรือโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง

การส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัท เพื่อให้บริษัทได้พิจารณาและชดเชยค่าสินไหมทดแทนนั้น สามารถทำได้ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เริ่มจากการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ซึ่งสามารถหาได้ง่ายจากเว็บไซต์บริษัทประกันภัยการเดินทางของคุณ

2. กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลในเอกสารให้เรียบร้อยและครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ในการพิจารณารับค่าสินไหมทดแทน และความง่ายต่อการดำเนินเรื่องของบริษัท

3. ส่งแบบฟอร์ม

ส่งเอกสารแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณาตามที่บริษัทต้องการ ไปตามที่อยู่บริษัทประกันภัยของคุณที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันภัย

4. รอรับแจ้งการยืนยันจากบริษัท

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณแล้ว อาจจะเป็นการแจ้งผ่านทาง SMS, E-mail หรือทางโทรศัพท์

5. รับผลการอนุมัติ

รอการรายงานผลการอนุมัติการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติค่าสินไหมทดแทนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อตกลงของบริษัทประกันภัยการเดินทาง หากเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอยู่นอกเหนือความคุ้มครองจะส่งผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติ

6. รับค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทอนุมัติการชดเชยค่าสินไหมทดแทนแล้ว ทางบริษัทจะติดต่อโอนค่าสินไหมทดแทนมาให้ ส่วนระยะเวลาในการดำเนินเรื่องมอบค่าสินไหมทดแทนนั้นจะขึ้นอยู่กับการขั้นตอนการดำเนินงานของทางบริษัท

จะทำอย่างไรเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต?

ในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยเสียชิวิตขณะการเดินทาง สามารถให้ผู้รับประโยชน์จากการทำประกันภัยมาติดต่อดำเนินเรื่อง เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ โดยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที่หลังจากผู้ทำประกันภัยการเดินทางเสียชีวิต และเตรียมเอกสารในการยื่นประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

  • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท

  • ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน

  • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ทำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับประโยชน์

  • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)