ขั้นตอนวิธีการเคลมประกันการเดินทาง


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือสิ่งที่เราคาดหวังกับการทำประกันการเดินทาง เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการเรียกร้องสินไหมทดแทนกันไว้สักหน่อย

วิธีเคลมประกันการเดินทาง คือขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินชดเชย เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ, การได้รับบาดเจ็บ, การสูญสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต

รวมไปถึงการกระเป๋าเดินทางหาย ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง, การยกเลิก หรือการหยุดชะงักของการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้าของเที่ยวบิน, การสูญเสียเงินส่วนตัว และเอกสารการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศ, การส่งศพหรือกระดูกหากผู้เอาประกันเสียชีวิต และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้งนี้ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัท ประกันภัยการเดินทาง ของคุณ

วิธีเคลมประกันการเดินทางสามารถทำได้หลากหลายวิธีคือ การติดต่อผ่านนายหน้าเจ้าของประกันภัยการเดินทาง, การส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัท, หรือโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง

[rabbitads slug=12692]

จะทำอย่างไรเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต? ในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยเสียชิวิตขณะการเดินทาง สามารถให้ผู้รับประโยชน์จากการทำประกันภัยมาติดต่อดำเนินเรื่อง เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ โดยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที่หลังจากผู้ทำประกันภัยการเดินทางเสียชีวิต และเตรียมเอกสารในการยื่นประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

  • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท

  • ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน

  • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ทำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับประโยชน์

  • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rabbit finance ประกันเดินทาง ได้เลยค่ะ