ประเภทของการประกันภัยการเดินทาง


ประกันการเดินทางมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ และสิ่งที่เราควรที่จะรู้จากสองกรมธรรม์นี้

ประกันภัยการเดินทาง คือแผนประกันการเดินทางที่คุ้มครองผู้เอาประกัน โดยไม่ได้ครอบคลุมแค่การเดินทางบนเครื่องบินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปตลอดจนถึงช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศนั้นอีกด้วย

โดยส่วนใหญ่การคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกของการเดินทางไปจนถึงวันสุดท้ายของการเดินทาง ซึ่งประเภทของการประกันภัยการเดินทาง สามารถแบ่งรูปแบบประกันภัยการเดินทาง ได้เป็น 2 รูปแบบ

1. ประกันภัยการเดินทางแบบปกติ (Travel Accident Insurance หรือ TA)

เป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ให้ความคุ้มครองระดับพื้นฐานต่อการเดินทางแต่ละครั้ง โดยจะให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆ ได้แก่

 • ค่ารักษาพยาบาล

 • การชดเชยในกรณีเสียชีวิต

 • ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

-อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ข้อยกเว้นทั่วไปของประกันภัยการเดินทาง

 • จะไม่คุ้มครองในขณะที่เดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว

 • ไม่คุ้มครองขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

 • การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติด

 • การก่ออาชญากรรม

 • การทะเลาะวิวาท

 • การฆ่าตัวตาย

 • การแท้งบุตร

 • การผ่าตัดที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์

การประกันภัยการเดินทางแบบปกตินี้สามารถพบได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาของเด็ก หรือเมื่อเดินทางไปกับบริษัททัวร์ ซึ่งความคุ้มครองสูงสุดที่จะได้รับในกรณีเสียชีวิตมีตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง 2,000,000 บาท และจะลดหลั่นลงมาในกรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

[rabbitads slug=12692]

สำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้นจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง **โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 10% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิต

เนื่องจากประกันภัยประเภทการเดินทางแบบปกตินี้ให้ความคุ้มครองเพียงแค่พื้นฐาน จึงเหมาะสมกับการเดินทางภายในประเทศมากกว่าที่จะเดินทางออกนอกประเทศ

2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (comprehensive travel accident insurance หรือ CTA)

เป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ เป็นการยกระดับความคุ้มครองให้มีความหลากหลายมากกว่าประกันการเดินทางแบบปกติ โดยจะคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ตั้งแต่การชดเชยในด้านต่างๆ ได้แก่

 • ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • การชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง

 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 • การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง

 • การล่าช้าของเที่ยวบิน

 • การจี้เครื่องบิน

-การเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

 • ไปประเทศที่มีสาธารณสุขที่ไม่ดีมากนัก

 • การเกิดอุบัติเหตุอย่างกระทันหัน

และนั่นทำให้เกิดความกังวลใจ เพราะค่ารักษาพยาบาลจะแปรผกผันไปตามค่าครองชีพของแต่ละประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าสูงกว่าบ้านเรา หากไม่ได้ทำประกันภัยไว้อาจต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวนเงินที่สูงมาก

การทำประกันภัยการเดินทาง ต่างประเทศจึงคุ้มค่า เนื่องจากครอบคลุมกว่ามากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปสำหรับค่าเบี้ยประกันภัย