เที่ยวยุโรปไปกับ วีซ่าเชงเก็น


วีซ่าเชงเก็น เป็นวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้า - ออก ประเทศในแถบยุโรปทั้ง 26 ประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศดังกล่าวแต่ละประเทศ