เที่ยวยุโรปไปกับ วีซ่าเชงเก็น


วีซ่าเชงเก็น เป็นวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้า - ออก ประเทศในแถบยุโรปทั้ง 26 ประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศดังกล่าวแต่ละประเทศ

สำหรับใครที่มีความประสงค์จะไปท่องเที่ยวในโซนยุโรป สิ่งที่คุณจะต้องมีนอกจาก "พาสปอร์ต (Passport)" แล้วก็คือ "วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa)" เพราะก่อนจะเข้าประเทศคุณจะต้องผ่าน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่จะเช็คเอกสารต่างๆ รวมไปถึงวีซ่าเชงเก็น ถ้าหากคุณไม่ได้ทำวีซ่าประเภทนี้คุณจะ ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวหรืออยู่อาศัยได้ ซึ่งก็จะคล้ายๆกับการทำวีซ่าอเมริกาหรือวีซ่าอังกฤษ ที่ถ้าเราจะ ไปเที่ยวประเทศเขา เราก็ต้องขอวีซ่าก่อน

วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) คืออะไร

วีซ่าเชงเก็น จะมีลักษณะ คล้ายกับวีซ่าอเมริการและวีซ่าอังกฤษ โดยวีซ่าเชงเก็น คือ วีซ่าที่ 26 ประเทศในยุโรป ได้ออกนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า "จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ"

โดยปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้ง 26 และถ้าหากได้รับวีซ่าเชงเก็นสำหรับประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก็น โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศดังกล่าวแต่ละประเทศ

ประเทศเชงเก็นมีประเทศอะไรบ้าง

“ประเทศเชงเก็น” ทั้งหมด 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

วีซ่าเชงเก็นมีกี่ประเภท

วีซ่าเชงเก็นมีทั้งหมด 3 ประเภท

 • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท "C") : วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่แตกต่างกันออกไป แต่ ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน

 • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท "B") : วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก็นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน

 • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท "A") : พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก็นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก็นจะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

ทั้งนี้ พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก็นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

[rabbitads slug=glossary-health]

ขอวีซ่าเชงเก็นได้ที่ไหน

 • การขอวีซ่าเชงเก็นสามารถ ยื่นใบสมัคร ขอวีซ่าเชงเก็นได้จาก สถานทูตของประเทศเชงเก็นใดก็ได้ในประเทศ

 • หาก วางแผนเดินทางไปยังประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศให้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าจาก สถานทูตประเทศที่วางแผนจะไปเที่ยวนานที่สุด เช่น ถ้าจะไปเที่ยว ฝรั่งเศส 7 วัน อิตาลี 3 วัน เยอรมัน 3 วัน ให้ไปขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย เป็นต้น

 • ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในประเทศใดนานที่สุด สามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จาก สถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

ขั้นตอนในการขอวีซ่าเชงเก็น

 • กรอกใบสมัครและลงนามในใบสมัครขอวีซ่า ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จากเว็บไซต์ของวีซ่าแต่ละประเทศ)

 • ถือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าช่วงเวลาที่จะไป เที่ยวในประเทศในเขตเชงเก็น

 • ระบุวัตถุประสงค์การเดินทางว่าไปเที่ยว ไปทำงาน หรือไป ศึกษาต่อ

 • แสดงให้เห็นว่ามีทรัพย์สินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงที่จะไปอยู่

 • มี ประกันภัยการเดินทาง โดยมีวงเงินประกันอย่างน้อย 30,000 ยูโร

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้นอยู่ที่ 60 ยูโร อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมในบางกรณี

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและครูผู้ติดตามที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรืออบรม และนักวิจัยที่กำลังทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามที่นิยามไว้ใน Recommendation 2005/761/EC

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของทาง สถานทูต แต่สำหรับใครที่จะไปเที่ยวที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ต้องขอวีซ่าแยก

เพราะฉะนั้นหากคุณกำลังมีแผนไปเที่ยวในทวีปยุโรปเร็วๆนี้ละก็