ข้อมูลเบื้องต้นของประกันภัยเดินทาง


สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ว่าทำไมต้องมี

การประกันภัยเดินทาง หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยขณะเดินทาง โดยจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บจนต้องทำการเข้ารักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงการสูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า และสายตา) หรือการเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

ประเภทของการประกันภัยเดินทางมีอะไรบ้าง ?

ประกันภัยเดินทางปกติ (Travel Accident Insurance : TA)

ประกันภัยเดินทางปกติ เป็นการประกันการเดินทางภายในประเทศ โดยจะคุ้มครองชีวิตและร่างกาย อันได้แก่ การเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะจากการเดินทาง และยังรวมไปความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุ ทั้งการได้บาดเจ็บจนต้องเข้าทำการรักษาพยาบาล หรือนอนพักฟื้นในโรงพยาบาล

ประกันภัยภัยเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA)

ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นการประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้เอาประกันที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว การศึกษาต่อ หรือการทำธุรกิจ เป็นต้น โดยกรมธรรม์นี้จะมอบความคุ้มครอง สิทธิผลประโยชน์ที่หลากหลายแก่ผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างมาก

ความคุ้มครองประกันภัยเดินทางต่างประเทศ สำหรับความคุ้มครองประกันภัยเดินทางต่างประเทศ หรือ CTA มีความคล้ายกับประกันภัยเดินทางปกติ แต่จะเพิ่มความคุ้มครอง และมอบสิทธิผลประโยชน์ให้มากกว่า ดังนี้

รวมถึงให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่พักสำหรับญาติ และการพาญาติคุณกลับประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรือกระดูกกลับประเทศ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตขณะการเดินทาง

จะได้รับเงินชดเชยในขณะที่คุณเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางทำให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ

[rabbitads slug=12692]

เมื่อทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหายหรือถูกขโมย แต่จะให้ได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

หากเกิดความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง จนส่งผลให้คุณต้องซื้อเสื้อผ้าหรือของใช้จำเป็นใหม่ ทางบริษัทจะค่ายค่าเสียหายนี้ให้ แต่จะชดเชยภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงเท่านั้น

โดยจะได้รับเงินชดเชยทุก ๆ 12 ชั่วโมงของการล่าช้าของเที่ยวบิน เมื่อสายการบินเลื่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

ไม่ว่าจะเป็รค่ามัดจำโรงแรม ค่าปรับจากการเลื่อนเที่ยวบิน ค่าออกตั๋วเครื่องบินใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่เกิดเรื่องไม่คาดฝัน ทำให้คุณต้องยกเลิกการเดินทางหรือลดจำนวนวันเดินทาง

ทางบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้ทุก ๆ 24 ชั่วโมง ขณะถูกปล้น

เหตุผลที่คุณควรซื้อประกันการเดินทาง

  • เมื่อคุณต้องการความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ

  • เมื่อคุณต้องเดินทางไปยังประเทศที่จำเป็นต้องทำประกันการเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น คิวบา ประเทศในกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า เตอร์กี และประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งได้แก่ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์

  • หากแผนการเดินทางของคุณมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การทำประกันจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเสียไป

  • การซื้อประกันภัยเดินทางอาจมีส่วนช่วยไม่ให้การเดินทางของคุณติดขัด เช่น ในกรณีที่คุณถูกด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียกสอบถาม

การเลือกทำประกันภัยเดินทางที่เหมาะสำหรับคุณ

สำหรับข้อแนะนำในการเลือกทำประกันภัยเดินทางที่เหมาะกับคุณนั้น ควรจะเลือกดูจากลักษณะแผนการเดินทาง และศึกษาความคุ้มครอง ความไม่คุ้มครอง สิทธิ และผลประโยชน์ที่กำหนดโดยบริษัท ที่สำคัญควรเลือกซื้อประกันกับบริษัทที่ความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องประกันภัยเดินทาง