เงื่อนไขประกันการเดินทางไม่ให้การคุ้มครองในเรื่องใดบ้าง


ประกันเดินทางให้การคุ้มครองรอบด้าน แต่ก็ยังมีเหตุผลที่คุณควรู้ไว้ก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไมไ่ด้การคุ้มครองเช่นเดียวกัน