เงื่อนไขประกันการเดินทางไม่ให้การคุ้มครองในเรื่องใดบ้าง


ประกันเดินทางให้การคุ้มครองรอบด้าน แต่ก็ยังมีเหตุผลที่คุณควรู้ไว้ก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไมไ่ด้การคุ้มครองเช่นเดียวกัน

การประกันภัยการเดินทางจะให้การคุ้มครองรอบด้านก็ต่อเมื่อเป็นอุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีกรณีที่ได้รับการยกเว้นจากบริษัทประกันภัยการเดินทางที่จะไม่คุ้มครองในบางเหตุการณ์ ดังนี้

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด

 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง

 3. การแท้งลูก

 4. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ

 5. การจลาจล การนัดหยุดงาน

 6. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

 7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

 8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์

สิ่งที่ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไม่คุ้มครอง

อย่างที่ทราบกันดีว่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศนั้น ให้ความคุ้มครองในหลายๆด้าน ทั้งค่ารักษาพยาบาล และการชดเชยต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันก็ควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้อย่างละเอียด เพราะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นเงื่อนไขบางประการของแต่ละกรมธรรม์ที่ปฏิเสธความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกัน

[rabbitads slug=12692]

 • การเกิดภัยธรรมชาติที่ประเทศปลายทาง

 • การก่อการร้ายในประเทศปลายทาง

 • ความเจ็บป่วยของผู้เอาประกัน ครอบครัว หรือคนที่ร่วมเดินทางไปด้วย (ต้องมีคำยืนยันและแนะนำจากแพทย์)

 • ความเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของบุคคลในประเทศปลายทาง

 • ภาระที่ต้องขึ้นศาลหรือการรับราชการทหาร

 • ภาระงานและการศึกษาต่างๆ รวมถึงการย้ายงานและถูกให้ออกจากงาน

 • อุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนการเดินทาง

 • การตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ

 • การแยกกันอยู่ตามกฎหมายรวมถึงการหย่าร้างของสามีภรรยา

 • ภาวะที่ตัวแทนท่องเที่ยวไม่สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ เช่น การล้มละลาย หรือปัญหาด้านการเงิน

หมายถึง ผู้ที่เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยมาก่อน ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในช่วงเวลาหนึ่ง(look back period) ก่อนที่ความคุ้มครองจากประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะเริ่มต้นขึ้น โดยเริ่มนับ 60 ถึง 180 วัน ก่อนการเริ่มความคุ้มครอง

หากผู้เอาประกันมีสภาวะความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก่อนการเดินทางแล้ว ควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่สามารถคุ้มครองครอบคลุมในเรื่องของความเจ็บป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย

หากเกิดความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เอาประกันไม่สามารถขอเคลมค่าใช้จ่ายหรือความคุ้มครองในประกันได้

หากในโปรแกรมการท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กระโดดร่ม (skydiving) บันจีจัมพ์(bungee jump) เป็นต้น ผู้เอาประกันควรซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางทั่วไป เพราะประกันภัยการเดินทางทั่วไปจะไม่ครอบคลุมในส่วนนี้

หากหน่วยงานของรัฐประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเป้าหมาย แต่ผู้เอาประกันยังคงเดินทางไปยังประเทศเป้าหมายอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง