มิตรแท้ประกันภัย


มุ่งหวังให้คนไทยมีความคุ้มครองและหลักประกันอย่างทั่วถึงรวมทั้งเสริมสร้างอนาคตที่มั่นคงและอำนวยผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน

ความเป็นมา

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทประกันภัยโดยคนไทยได้ถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด พร้อมเปิดรับประกันภัยด้านอัคคีภัยและทางทะเล ต่อมาในปี 2494 ได้เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ โดยติดต่อบริษัทประกันต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัย อาทิ อังกฤษ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เป็นต้น หลังจากนั้นในปี 2510 ได้ยกเลิกกิจการทางคลังสินค้าเพื่อเน้นบริการด้านประกันภัยและประกันชีวิตอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจแรกที่สามารถนำภาษาไทยมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

ธุรกิจของบริษัทแห่งนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยในปี 2521 ภายใต้การบริหารของนายสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาทและด้วยการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับอนุญาติจากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดสาขาที่ประเทศฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่สามารถกระจายสาขาไปยังต่างประเทศได้

ปี 2542 บริษัทได้แยกกิจการประกันภัยกับประกันชีวิตออกจากกันในชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด และ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด หลังจากนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มประกันภัยเป็นบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้เปลี่ยนรูปแบบบริหารเป็นบริษัทจำกัดหาชนพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ Mittare Insurance Public Company Limited

บริหารสไตล์มิตรแท้

การบริหารงานที่เหนือความคาดหมายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ยุติธรรมและถูกต้องเพื่อมุ่งหวังให้คนไทยมีความคุ้มครองและหลักประกันอย่างทั่วถึงรวมทั้งเสริมสร้างอนาคตที่มั่นคงและอำนวยผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนและผู้ถือหุ้นทุกคน

ทำไมต้องมิตรแท้ ??

มิตรแท้ประกันภัยให้บริการด้านประกันวินาศภัยครบวงจรโดยมีผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเลือกคุ้มครองถึง 5 ประเภท ประกอบด้วย

การประกันรถยนต์ ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้

ประกันชั้น 1

 • ให้ความคุ้มครองมากที่สุด
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

***ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับประกัน

ประกันชั้น 2

 • ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประกันชั้น 1
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประกันชั้น 3

 • ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท / อุบัติเหตุ
 • ให้ความคุ้มครองแบบเฉพาะภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีชนกันยานพาหนะทางบกและสามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

***กรณีเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย 2,000 บาท


[การประกันอัคคีภัย]

คุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันอันเกิดจากเพลิงไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งจากความประมาทเลินเล่อ หรือจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยธรรมชาติ ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีที่เกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของผู้เอาประกันเอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยเปียกน้ำ ภัยจราจล และนัดหยุดงาน ฯลฯ โดยสามารถชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • คุ้มครองและชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามแผน AH1
 • ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยในในห้องปกติ
 • ชดเชยรายได้ทวีคูณระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและต้องพักในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) สูงสุดไม่เกิน 14 วัน/ครั้ง ไม่จำกัดจำนานต่อปี

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเลในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • การประกันภัยตัวเรือ
 • การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินที่ได้ตกลงซื้อและระบุไว้ในกรมธรรม์
โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

 • งานวิศวกรรมโยธาและอาคาร
 • งานติดตั้งเครื่องจักร
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม

 • คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร
 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า (รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 • การระเบิด
 • ภัยจากยานพาหนะ
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ทุนประกันภัยตามวงเงินจำกัดความรับผิดที่บริษัท ฯ พิจารณา การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ค่าซ่อมแซมอาคาร ประตู หน้าต่าง อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยอัคคีภัย

อาคาร (ไม่รวมฐานราก) เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว (สำหรับอยู่อาศัย เป็นตึกหรือคอนกรีตทั้งหลัง)

 • ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต คอนโดมิเนียม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งสิ่งติดตั้งตรึงตรา
 • เครื่องใช้ภายในบ้าน
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • เครื่องครัวและทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยโจรกรรม

 • เฟอร์นิเจอร์
 • เครื่องใช้ภายในบ้าน
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • เครื่องครัวและทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัยภายในบ้านของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและโรคร้ายแรง

มิตรแท้พิทักษ์สุข 1 ให้ความคุ้มครอง 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อบ.1 ) 2. คุ้มครอง 5 โรค ร้ายแรง ซึ่งมีสถิติการเสียชีวิต มากที่สุด

มิตรแท้พิทักษ์สุข 2 (มีค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ)

ให้ความคุ้มครองเหมือนมิตรแท้พิทักษ์สุข1 เพิ่มผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

 • คุ้มครองอุบัติเหตุขณะที่เล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
 • คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (เฉพาะไม้กอล์ฟหรือรถลากถุงกอล์ฟ) โบนัสพิเศษ โฮล-อิน-วัน

ประกันภัยสำหรับผู้ขนส่ง

 • คุ้มครองสินค้าของผู้ส่งหรือผู้รับ (ไม่คุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการขนส่ง)

ประกันภัยสุนัข

 • คุ้มครองการตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ)
 • คุ้มครองการตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค “การเจ็บป่วย”
 • คุ้มครองค่ารักษาสุนัขอันเกิดจากอุบัติเหตุในข้อ1(ยกเว้นอุบัติเหตุจากยานพาหนะ)
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ประกันภัยปั๊มน้ำมัน

คุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายดังต่อไปนี้

 • การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้ได้รับความเสียหาย
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย

ที่ตั้งมิตรแท้

ที่อยู่ : 295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-640-7777 แฟกซ์ : 02-640-7799

ศูนย์บริการทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงาน สนง.ปลื้มปิติ กระมลมานิตย์ เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-6728224

ปทุมธานี

ชื่อสำนักงาน สนง.สุรพัศ ลิ่มวงศ์ จังหวัด ปทุมธานี เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 08-1825-7274

นนทบุรี

ชื่อสำนักงาน สนง.ณัฐพล ทักษิณ จังหวัด นนทบุรี เคลมพรบ. ไม่รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 029207087 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9672-0924

สมุทรปราการ

ชื่อสำนักงาน สนง.สุวิวัฒน์ ยินดีทรัพย์ จังหวัด สมุทรปราการ เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2383-8074 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1581-3888

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ชื่อสำนักงาน สนง.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ จังหวัด เชียงใหม่ เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 053-811141 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-7009478 หมายเลขโทรสาร 053-811141

เชียงราย

ชื่อสำนักงาน สนง.พิสณห์ ซึ่งกราง จังหวัด เชียงราย เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-5366-1000 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1783-8309 หมายเลขโทรสาร 0-5366-1000

น่าน

ชื่อสำนักงาน สนง.นพดล สิงหราไชย จังหวัด น่าน เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 898384112 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 54755691 หมายเลขโทรสาร 54755540

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

ชื่อสำนักงาน สนง.ศิรยา โพธิปฐม จังหวัด นครราชสีมา เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 044-275344-5

ขอนแก่น

ชื่อสำนักงาน สนง.ชัยวัฒน์ เปียจำปา จังหวัด ขอนแก่น เคลมพรบ. ไม่รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 043-311508 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4185389 หมายเลขโทรสาร 081-7297531

ศรีษะเกศ

ชื่อสำนักงาน สนง.เสริมศักดิ์ อบอุ่น จังหวัด ศรีสะเกษ เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 083-386-2933

ภาคตะวันออก

ชลบุรี

ชื่อสำนักงาน สนง.สามารถ วงศ์สว่าง จังหวัด ชลบุรี เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1621-4925

ระยอง

ชื่อสำนักงาน สนง.มานะ ค้าโค จังหวัด ระยอง เคลมพรบ. ไม่รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 038608818 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6330-4967

ฉะเชิงเทรา

ชื่อสำนักงาน สนง.ฐิตารีย์ บุญมาก จังหวัด ฉะเชิงเทรา เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 038540228 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9056-8945 หมายเลขโทรสาร 038540228

ภาคกลางและตะวันตก

สุพรรณบุรี

ชื่อสำนักงาน สนง.สมจิต เมธีวรรณกิจ จังหวัด สุพรรณบุรี เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 035-578324

ราชบุรี

ชื่อสำนักงาน สนง.กาญจนา ครื้นน้ำใจ จังหวัด ราชบุรี เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 032-254896 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 01-5593521 หมายเลขโทรสาร 032-345074

ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อสำนักงาน สนง.พรพิมล แย้มเภา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 032-515210 หมายเลขโทรสาร 081-9220419

ภาคใต้

พัทลุง

ชื่อสำนักงาน สนง.เจน ส่งแช้ม จังหวัด พัทลุง เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 074-617752

สงขลา

ชื่อสำนักงาน สนง.ลลิตตา ชี้เจริญ จังหวัด สงขลา เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 074-355740

ชุมพร

ชื่อสำนักงาน สนง.สมคิด ปั้นเงิน จังหวัด ชุมพร เคลมพรบ. รับแจ้งเคลมพรบ. หมายเลขโทรศัพท์ 077658666 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-1523-9899


###การเรียกร้องค่าสินไหม

โทรแจ้งบริษัททันทีที่เบอร์ 1741 หรือ 02-640-7777 รายละเอียดที่ต้องแจ้ง รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่บริษัท ไม่ตกลงยินยอม หรือสัญญาว่าจะชดใช้ใด ๆ ก่อนได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ยกเว้น กรณีชนแล้วแยกแลกใบเคลม กรณีรถหายให้รีบแจ้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่เบอร์สายด่วนรถหาย 1192 ทันที หลังจากที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุได้เดินทางไปตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้ว จะออกใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายแต่ละรายไว้เป็นหลักฐาน

กรณีชนแล้วแยกแลกใบเคลม (Knock For Knock)

7.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) รถประกันและรถคู่กรณีเป็นรถสี่ล้อที่ทำประกันภัย ประเภท 1 และมีเอกสารชนแล้วแยกแลกใบเคลม (Knock For Knock) ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ใดก็ตาม

(2) เป็นรถสี่ล้อที่มีน้ำหนักรถรวมไม่เกิน 4 ตัน หรือ เป็นรถที่จดทะเบียนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง

(3) ท่านไม่จำเป็นต้องรอพนักงานบริษัท และท่านสามารถใช้เอกสารชนแล้วแยกแลกใบเคลม (Knock For Knock) แลกกับคู่กรณีได้เลยตามขั้นตอนในข้อ 7.2

7.2 กรณีท่านและคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกให้ออกเอกสาร “Knock For Knock” แลกกับเอกสารของคู่กรณีได้เลย โดยปฏิบัติดังนี้

(1) กรอกข้อความรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสาร “Knock For Knock” ให้ครบถ้วน

(2) ให้ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อในเอกสารแล้วแลกเปลี่ยนกับเอกสารของคู่กรณี

(3) แยกย้ายจากที่เกิดเหตุได้ทันที

(4) นำเอกสารที่ได้จากคู่กรณีมาติดต่อบริษัทเพื่อดำเนินการแจ้งเหตุและจัดซ่อมต่อไป


ช่องทางการติดต่อ

 • สาขาทั่วประเทศของบริษัท หรือ เบอร์ 1741
 • เว็บไซต์บริษัท www.mittare.com
 • สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ

ประกันภัยออนไลน์

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีบริการประกันภัยออนไลน์ในนาม “มิตรแท้ Online” เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มดังนี้

Mittare Online (พรบ.)GA Onlinewww.drpr.co.th