ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ โปรดให้ความสำคัญและพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อประโยชน์และสิทธิต่อตัวท่านเอง เงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ใช้ในการเข้าถึงและ การใช้งานของเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. โดยหลักการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆออนไลน์ที่เรานำเสนอแด่ท่าน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ โปรดยุติการใช้งานและ/หรือการใช้บริการของเว็บไซต์โดยทันที

หมายเหตุ rabbit finance ไม่ใช่ธนาคาร บริษัทประกันภัย หรือสถาบันทางการเงิน แต่เป็นช่องทางสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และประกันภัยเท่านั้น

หลักการทั่วไป

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ โปรดให้ความสำคัญและพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อประโยชน์และสิทธิต่อตัวท่านเอง เงื่อนไขและข้อตกลงดัต่อไปนี้ใช้ในการเข้าถึงและ การใช้งานของเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. โดยหลักการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆออนไลน์ที่เรานำเสนอแด่ท่าน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ โปรดยุติการใช้งานและ/หรือการใช้บริการของเว็บไซต์โดยทันที

หลักการทั่วไป

ขอบเขตของ Rabbit Internet Co. Ltd. ที่ใช้ในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้หมายถึง เว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. ประเทศไทย จำกัด. สินค้าและบริการใดๆของเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. และกลุ่มบริษัทประกันภัยพันธมิตร ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงที่บังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ อันได้แก่ ธุรกรรมทางการเงินใดๆ,สินค้าและบริการ เช่น ราคาประกันรถยนต์ประเภทต่างๆ เป็นต้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขและข้อตกลงและ เงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ สินค้าและ/หรือบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างแรกเป็นโมฆะ ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ท่านสามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และ/ หรือบริการที่ระบุไว้ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

การเชื่อมโยง

การเชื่อมโยงหรือการไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก Rabbit Internet Co. Ltd. มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าวมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการซึ่งนอกเหนือการควบคุมของ Rabbit Internet Co. Ltd. ฉะนั้น Rabbit Internet Co. Ltd. จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ชื่อซึ่งบุคคลที่สามให้ไว้ หรือสินค้าและบริการ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการรับรองหรือการยืนยันหรือการอนุมัติของเว็บไซต์ที่ ถูกเชื่อมโยงดังกล่าวหรือเนื้อหาในนั้น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และ Rabbit Internet Co. Ltd. จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยง ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (ถ้ามี) ของเว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Rabbit Internet Co. Ltd.

ลิขสิทธิ์

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟฟิกไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของ Rabbit Internet Co. Ltd. และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. ก่อน โดยปราศจากการแสดงความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. ท่านจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ จากเวปไซต์อื่นๆ ทั้งในรูปแบบของเฟลม (flame) หรือ "มิร์เรอร์ (mirror)" สาระใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ การทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของเนื้อหาเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมาย Rabbit Internet Co. Ltd. ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาของ Rabbit Internet Co. Ltd.

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Rabbit Internet Co. Ltd. และ /หรือบุคคลที่สามตามลำดับเจ้าของ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. หรือบุคคลที่สามผู้เป็นเจ้าของ ของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิบุคคลใดๆ เข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะใช้ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. หรือเจ้าของโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องเชื่อมโยง หรือเป็นเครื่องหมายให้เชื่อมโยงไปยัง Rabbit Internet Co. Ltd. หรือเว็บไซต์อื่นๆ

ข้อยกเว้น

Rabbit Internet Co. Ltd. และ / หรือธุรกิจที่เข้าร่วมในที่นี้ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้ นไม่ว่าจะในสัญญา ละเมิด ประมาท การบังคับหนี้ หรือมูลฐานอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โดยตรงหรือโดยอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ ค่าเสียหายเป็นผลที่ตามมาหรือเป็นการลงโทษ หรือการสูญเสียผลกำไร หรือเงินสะสมที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึ งหรือการใช้งาน หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ (หรือการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สามใดๆ หรือจากเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. ) การพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ทางด้านเทคนิคใด ๆ การทำงานล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ไม่ว่าชนิดใด การหยุดชะงัก ข้อผิดพลาดการละเลย ความล่าช้าในการดำเนินการ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ข้อยกเว้นนี้จะมีผลในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ที่จะชดเชยค่าเสียหาย และให้ความคุ้มครอง Rabbit Internet Co. Ltd. จากความเสี่ยง การถูกเรียกร้อง ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ Rabbit Internet Co. Ltd. อันเกิดขึ้นจาก (1) การใช้ หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และการให้บริการนี้ หรือ (2) ท่านได้ละเมิดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไข ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือการเรียกร้องการละเมิดสิทธิเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สามต่อ Rabbit Internet Co. Ltd. ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

การระงับบริการ

Rabbit Internet Co. Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ / หรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ / หรือการใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเฉพาะและไม่จำกัด Rabbit Internet Co. Ltd. อาจยกเลิกและ / หรือระงับการเข้าถึ งเว็บไซต์ของท่าน หากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือละเมิดสิทธิของ Rabbit Internet Co. Ltd. ของผู้ใช้รายอื่น หรือของบุคคลที่สามใดๆ

ข้อกำหนดอื่นๆ

ความล้มเหลวในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ใดๆ หรือบัญญัติข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ของ Rabbit Internet Co. Ltd. ม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว หากส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว ความไม่ถูกต้องและไม่มีผลบังคับใช้นั้นๆถือว่าถูกแทนที่ โดยความถูกต้องและข้อกำหนดที่บังคับใช้ได้ และตรงกับเจตนาของข้อกำหนดเดิม ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีบังคับอย่างสมบูรณ์ต่อไป ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่มิได้รับการอนุญาตโดยชัดเจน

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้และจะตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยการเข้าเว็บไซต์นี้และ / หรือการใช้บริการที่มอบให้โดย Rabbit Internet Co. Ltd. ท่านยินยอมเข้ามาอยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินของศาลไทยในทุกข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ Rabbit Internet Co. Ltd. ไม่รับรองว่าเนื้อหาสาระ ข้อมูล การทำงานและ / หรือการให้บริการ บนเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือใช้ได้ในเขตอำนาจศาลนอกเหนือจากประเทศไทยหรือไม่

นโยบายการคืนเงิน

  1. เบี้ยประกันภัยที่เสนอมานี้เป็นราคาสำหรับ ลูกค้าประกันภัยใหม่เท่านั้น ไม่รวมประกันภัยที่ต่ออายุกับบริษัทเดิม
  2. เบี้ยประกันภัยที่เสนอมานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยหลังการตรวจสอบเอกสารและสภาพรถ(ถ้ามี) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบทันที
  3. เบี้ยประกันภัยที่เสนอมานี้ เป็นราคาสำหรับภายในวันที่ 18/10/2019 เท่านั้น
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกความคุ้มครองอัตโนมัติ กรณีไม่สามารถแจ้งงานสำเร็จตามเงื่อนไขและข้อมูลที่ท่านระบุได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน กรณีพบว่าเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของสำนักงาน ปปง. บริษัทจะคืนเงินหลังหักค่าดำเนินการเข้าบัญชี หรือบัตรเครดิตของท่าน