1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
  1. กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") โดยละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจาก การเข้าใช้ เข้าถึง เข้าใช้หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท คือ https://rabbitfinance.com/ หรือการใช้หรือได้รับบริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งจะบังคับใช้ไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทผ่านอุปกรณ์ใดๆก็ตาม
  2. การตกลงผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขของบริษัท ถือว่าท่านได้เข้าสู่สัญญาอันมีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท คือ บริษัท Rabbit Internet Co., Ltd. และบริษัทในเครือ หากบริษัทกล่าวถึง "บริษัท" หรือ "ของบริษัท" ในข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทหมายถึง บริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ และผู้สืบสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
  3. บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของบริษัททันที หากท่านไม่พอใจกับข้อกำหนดแล้วเงื่อนไข และไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท
  4. หมายเหตุ บริษัท Rabbit Internet Co., Ltd. ไม่ใช่ธนาคาร นายหน้าประกันภัย หรือสถาบันทางการเงิน แต่เป็นช่องทางสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และประกันภัยเท่านั้น
    
 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน
  1. บริษัทมีอำนาจปรับปรุง แก้ไข ข้อกำหนด เงื่อนไข การใช้งานเว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้งานนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับเปลี่ยนใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเว็บไซต์ของบริษัท หรือข้อตกลงในการใช้งานนี้
  2. บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจาก การใช้งานใดๆของเว็บไซต์บริษัท หลังการปรับเปลี่ยนใดๆ จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใหม่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยที่บริษัทไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
  3. การทำธุรกรรมหรือการใช้งานใดๆก็ตามในเว็บไซต์ จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์
  4. หากข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกยกเลิก หรือไม่สามารถทำตามได้ ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าถูกลบ และไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่เหลือ
    
 3. ลิงค์เว็บไซต์
  1. บริษัทอาจให้ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ในการดูแลของบริษัท ลิงค์เหล่านี้เป็นการเสนอข้อมูลและความสะดวกสบายให้ท่าน เมื่อท่านเข้าสู่ลิงค์ดังกล่าวท่านจะออกจากเว็บไซต์ของบริษัทไป บริษัทไม่จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บของบุคคลที่สาม หรือการพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านตัดสินใจผ่านเข้าสู่เว็บลิงค์ดังกล่าวถือว่าท่านเลือกโดยยอมรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง
  2. เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีหรือลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับการสมนาคุณพิเศษ โดยผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทไม่สนับสนุน หรือรับรองข้อเสนอใดๆ หรือบุคคลที่สาม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเหล่านั้น
    
 4. ข้อมูลของบริษัท
  1. เว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือ บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงรูปภาพทั้งหมด ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ยกเว้นข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ที่มีผู้รับประกันภัยหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัททำงานร่วมด้วยเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต
  2. ท่านจะไม่ใช้ ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ทำไฮเปอร์ลิงค์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพแพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ยกเว้นการที่ท่านใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ ท่านได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัททำงานด้วย แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
    
 5. ลิขสิทธิ์
  เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟฟิกไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของ Rabbit Internet Co. Ltd. และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. ก่อน โดยปราศจากการแสดงความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. ท่านจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ จากเวปไซต์อื่นๆ ทั้งในรูปแบบของเฟลม (flame) หรือ "มิร์เรอร์ (mirror)" สาระใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ การทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของเนื้อหาเว็บไซต์ Rabbit Internet Co. Ltd. อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมาย Rabbit Internet Co. Ltd. ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาของ Rabbit Internet Co. Ltd.
   
 6. เครื่องหมายการค้า
  เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Rabbit Internet Co. Ltd. และ /หรือบุคคลที่สามตามลำดับเจ้าของ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. หรือบุคคลที่สามผู้เป็นเจ้าของ ของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิบุคคลใดๆ เข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะใช้ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rabbit Internet Co. Ltd. หรือเจ้าของโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องเชื่อมโยง หรือเป็นเครื่องหมายให้เชื่อมโยงไปยัง Rabbit Internet Co. Ltd. หรือเว็บไซต์อื่นๆ
   
 7. ข้อความปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน
  1. เว็บไซต์ของบริษัท การเปรียบเทียบ และบริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้นได้จัดให้ตามแบบข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามที่มีของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา แต่บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้คำยืนยัน คำรับประกัน หรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยอ้อม ไม่ว่าประเภทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่อาจมีการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำยืนยัน คำรับประกันหรือการรับประกันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความมีประโยชน์ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความปลอดภัย ความทันสมัย คุณภาพ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ วัตถุประสงค์ของการใช้งานส่วนบุคคล
  2. นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยอ้อมว่า การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัย จะไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาด ไร้ข้อบกพร่อง ปลอดไวรัส ทันเวลาหรือไม่อันตราย
    
 8. การจำกัดความรับผิด
  1. บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอเว้นจากพันธะความผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง การละเมิด หรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเลือกซื้อ หรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใด
  2. บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอละเว้นโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อความผิดพลาด หรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการของท่านหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการที่ท่านเปิดเข้า หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ หรือการที่ท่านใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก หรือเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติ
  3. ไม่ว่าในสถานการณ์ และกรณีใดๆ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง การผิดสัญญา ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ การเปรียบเทียบ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
  4. ในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง การผิดสัญญา ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ การเปรียบเทียบ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก จะจำกัดอยู่ที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
  5. ให้ข้อละเว้นและเงื่อนไขความรับผิดทั้งหมดในข้อนี้อยู่ภายในขอบเขตเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด
    
 9. การชดใช้ค่าเสียหาย
  ท่านยอมรับอย่างปฏิเสธมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากค่าเสียหายจาก การเรียกร้องสิทธิ ความรับผิดชอบ ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
  1. การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างผิดจุดประสงค์
  2. การที่ท่านกระทำการผิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข
  3. การที่ท่านประพฤติผิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ หรือ
  4. สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อบริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม 10.1, 10.2 หรือ 10.3
    
 10. สิ่งอื่นที่ควรทราบ
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะบอกยกเลิก ระงับชั่วคราวหรือยุติการที่ท่านใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะเพิกถอนบัญชีของท่านได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆทั้งสิ้น
  2. หากบริษัทยังไม่ใช้ หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ จะไม่นับหรือเป็นการตีความว่าเป็นการกระทำเพื่อสละสิทธิดังกล่าว บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวตามเดิมได้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ
  3. ในกรณีที่บทบัญญัติบางประการ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ ไม่อาจใช้ได้ ไม่มีผล โดนยกเลิก บังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใด จะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับถูกต้องสมบูรณ์
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นความยินยอมที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัท และจะแทนที่ข้อตกลงทั้งหมดก่อนหน้าทั้งในทางใดก็ตามที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท หรือการใช้บริการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
    
 11. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท
  หากเกิดเหตุที่บริษัทตกเป็นคู่พิพาทในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในที่นี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น และบริษัท (ทั้งท่านและบริษัท) จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจ ที่มีผลบังคับเด็ดขาดจากศาลไทย
   
 12. ติดต่อเรา
  หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่าง
  บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1032/1-5
  อาคารกริช ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  แฟ็กซ์ 0105556053111
  โทรศัพท์ 02-022-1222
  อีเมล  insurance@rabbit.co.th