ktc-jcb-platinum
ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • บริการห้องรับรองในสนามบินญี่ปุ่น และเอเชีย
 • รับคะแนนสะสม x2 ทุกยอดใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น
 • ผ่อนชำระ 0% ได้นาน 10 เดือน
ktc-mastercard-premium
ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ คะแนนไม่มีหมดอายุ
 • รับประกันความปลอดภัยเมื่อช้อปปิ้งออนไลน์
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน
ktc-visa-platinum
ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • ผ่อนสินค้าและบริการ 0% นานสูงสุด 10 เดือน*
 • ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ คะแนนไม่มีหมดอายุ
 • เบิกถอนเงินสดได้ 100% ของยอดวงเงิน
ktc-world-rewards-mastercard
ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • ห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี
 • รับคะแนน KTC FOREVER REWARDS x2
 • บริการ Airport Limousine ราคาพิเศษ