เกียรตินาคิน


ธนาคารเกียรตินาคิน มุ่งเน้นที่จะนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากที่อื่น

จุดเริ่มต้นของธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคินเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 ในนาม บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด โดย นาย เกียรติ วัธนเวคิน ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2525

ทว่าวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 ส่งผลให้ธนาคารเกียรตินาคินต้องระงับกิจกรรมชั่วคราว พร้อมกับสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง ก่อนจะกลับมาดำเนินกิจการต่อในปีต่อมา ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เรียกว่า "กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร" โดยดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และด้านธุรกิจตลาดทุน โดย จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "KKP"

ปัจจุบันธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสำนักงาน ใหญ่และสาขารวม 63 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ข้อมูลจาก Kiatnakin Bank

วิสัยทัศน์

“เติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและสังคม”

พันธกิจ

“นำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากที่อื่น”

คณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเกียรตินาคิน

 • นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นางกุลนันท์ ซานไทโว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ

 • นายฉัตรชัย ดุษฎีโหนด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นายชวลิต จินดาวณิค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ

 • นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายกลยุทธ์

 • นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

 • นายประชา ชำนาญกิจโกศล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี้

 • นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน

 • ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี่ยง

 • นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

 • นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า

 • นางภัทรพร มิลินทสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ

 • นายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

 • นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ

 • นายศราวุธ จารุจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน

###โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH - 71,618,397 หุ้น
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด - 39,858,256 หุ้น
 • NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS - 37,802,000 หุ้น
 • น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน - 34,782,761 หุ้น
 • บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) - 34,750,804 หุ้น

กิจกรรมเพื่อสังคม

ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินกิจการเพื่อเป็น “ธนาคารเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม” จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ธุรกิจของธนาคารสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด คณะกรรมการธนาคารจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารทุกคน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และนโยบายเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ตลอดระยะเวลามากกว่า 4 ทศวรรษนับแต่การก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารเกียรตินาคินมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน (CSR in process) โดยเริ่มต้นจากเจตนารมณ์ในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนส่วนใหญ่ในประเทศ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริต นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมปัจจุบัน ธนาคารมุ่งเน้นการนำทรัพยากรทุกประเภทของธนาคารมาใช้ในการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม และลดการก่อผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกค้าบุคคล

 • เงินฝาก
 • การลงทุน
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบุคคล
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิตแบบอินเวส ลิงค์
 • ประกันวินาศภัย
 • บัตรประเภทต่าง ๆ
 • บริการ KK พร้อมเพย์
 • บริการอื่น ๆ

ลูกค้า Priority

 • Priority Deposit
 • Priority investment consultant
 • Priority Financial Planning
 • Priority Consolidated statement
 • Priority Real estate consultant

ลูกค้า SME

 • KK SME รถคูณ 3
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อม

ลูกค้าธุรกิจ

 • สินเชื่อธุรกิจ
 • เงินฝาก
 • บริการ KK Biz e-Banking

Kiatnakin Online Service

สำนักงานใหญ่ธนาคารเกียรตินาคิน

 • สถานที่ตั้ง: 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 02-165-5555 (KK Contact Center)

สำนักงานย่อยของธนาคารเกียรตินาคิน

เขตวัฒนา สถานที่ตั้ง: เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เปิดทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

เขตบางบอน สถานที่ตั้ง: เลขที่ 265 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 เปิดทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ภาคเหนือ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ สาขาเชียงราย สาขาลำปาง

ภาคตะวันออก สาขาพัทยา สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง สาขาฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก สาขากาญจนบุรี สาขาราชบุรี สาขาเพชรบุรี

ภาคอีสาน สาขาขอนแก่น สาขาสุรินทร์ สาขาอุดรธานี

ภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ สาขาภูเก็ต สาขากระบี่

ท่านยังสามารถค้นหาสาขาของธนาคารเกียรตินาคินได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยการใส่ชื่อจังหวัด เขต หรือรหัสไปรษณีย์ลงไปในกล่อง